Regulamin

 

Regulamin Usługi „SMSPrzypominacz w Play”

Opublikowany dnia 26.02.2014, obowiązuje do odwołania.

§ 1

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Abonent Play – przedsiębiorca będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4 w systemie abonamentowym (postpaid), który posiada aktywną kartę SIM w sieci Play i korzysta z taryfy biznesowej określonej w niniejszym Regulaminie;

Promo SMS –Promo SMS Sp. z o.o. z siedzibą i adresem 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzkiej 117, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000787083, NIP 6222825158, REGON 383406580.

Grupy kontaktów – funkcja umożliwiająca przypisanie Klientów znajdujących się w Serwisie do zdefiniowanej kategorii. Istnieje możliwość tworzenia dowolnej liczby Grup kontaktów. Ponadto, każdego Klienta można przypisać do kilku Grup kontaktów. Pozwala to na zawężenie wysyłki do wybranej grupy Klientów.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania Logowania w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika Usługi podczas procesu rejestracji.

Import kontaktów – funkcja umożliwiająca skopiowanie do Serwisu własnej listy Klientów zapisanej w formacie pliku typu Excel z rozszerzeniem .xls,.xlsx,.csv. Struktura zaimportowanej listy Klientów powinna zawierać numer telefonu w pierwszej kolumnie.

Kalendarz – zakładka za pośrednictwem, której Użytkownik Usługi ma dostęp do kalendarza, z pozycji którego jest możliwość dodawania przypomnień. W Kalendarzu widoczne są wszystkie dodane przypomnienia, co pozwala na szybkie poruszanie się po Serwisie.

Klient – podmiot, którego numer telefonu został wprowadzony przez Użytkownika Usługi do Serwisu w celu umożliwienia wysłania do niego wiadomości SMS.

Konto – konto Użytkownika Usługi służące do uzyskania dostępu i korzystania z Serwisu. Dostęp do Konta wymaga podania Loginu i Hasła

Login – numer telefonu Użytkownika Usługi konieczny do dokonania Logowania w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.

Kreator – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi Usługi spersonalizowanie wyglądu Serwisu oraz dostosowaniu funkcjonalności Serwisu do potrzeb Użytkownika Usługi.

Lista Klientów – zakładka w Serwisie, w której znajduje się wykaz wszystkich Klientów wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika Usługi.

Lista wiadomości – lista wszystkich wiadomości SMS zapisanych w Serwisie wraz z ich statusem. Na liście przypomnień Użytkownik Usługi ma możliwość sprawdzenia, na jakim etapie znajduje się wysyłka wiadomości SMS, czyli sprawdzić termin wysyłki wiadomości SMS oraz określić jej status tzn. czy została wysłana lub czy oczekuje na wysyłkę. Wiadomości SMS oczekujące na wysyłkę można usunąć lub edytować.

Logowanie –uzyskanie dostępu do Konta w ramach Usługi poprzez zalogowanie się przez Użytkownika Usługi na stronie www.smsprzypominacz.play.pl lub po zalogowaniu się do usługi Play24 na stronie www.play.pl.

Nadpisy – wiadomość SMS ze zdefiniowanym polem nadawcy. W telefonie Klienta, jako nazwa nadawcy widoczna jest dowolnie dodana przez Użytkownika Usługi treść, zawierająca maksymalnie 11 alfanumerycznych znaków. Nadpis nie może zawierać polskich liter. Użytkownik Usługi ma możliwość określenia Nadpisu.

Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta Play wobec P4 z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych oraz innych usług, rozpoczynający i kończący się w dniach miesiąca kalendarzowego wskazanych przez P4 w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez Abonenta Play z P4 lub na rachunku telekomunikacyjnym wystawianym przez P4.

Opłata Abonamentowa – opłata z tytułu umożliwienia korzystania z Usługi, obejmująca opłatę za Usługę Promo SMS i Usługę P4, naliczana z góry w każdym Okresie Rozliczeniowym, z wyłączeniem okresu Try & buy.

Przypomnienie – wiadomość SMS wysłana przez Serwis zawierająca treść z przypomnieniem o określonym zdarzeniu.

P4 – operator sieci Play - P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi: 48.456.500 zł.

Raportowanie i statystyki – funkcja pozwala sprawdzić w każdym momencie stan Konta, łącznie z raportami wysyłek i liczbą wysłanych wiadomości SMS w danym Okresie Rozliczeniowym.

Rachunek telekomunikacyjny – rachunek wystawiany Abonentowi Play przez P4 w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych oraz innych usług.

Regulamin – niniejszy dokument.

Serwis – system dostępny na stronie www.smsprzypominacz.play.pl administrowany przez Promo SMS będący dedykowaną bramką internetową służącą do wysyłania wiadomości SMS.

Szablony – zakładka w Serwisie służąca do tworzenia szablonów wiadomości z gotową treścią wiadomości SMS. Wiadomości SMS zredagowane przy użyciu zakładki „Szablony” zostają zapisane w Serwisie. Dzięki temu wyeliminowana jest czynność wielokrotnego wpisywania tej samej treści wiadomości SMS podczas tworzenia nowej wysyłki.

Try & buy – jednorazowa promocja dla Użytkowników Usługi, którzy po raz pierwszy uruchomią wariant „SMSPrzypominacz Mały Biznes” w ramach Usługi SMSPrzypominacz. W ramach promocji Try & buy Użytkownicy Usługi zwolnieni są z obowiązku zapłaty Opłaty Abonamentowej za wariant „SMSPrzypominacz Mały Biznes” przez dni pozostałe do zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego oraz przez cały kolejny Okres Rozliczeniowy.

Usługa – usługa o nazwie „SMSPrzypominacz”, na którą składają się Usługa Promo SMS i Usługa P4.

Usługa Promo SMS – usługa świadczona przez Promo SMS umożliwiająca Użytkownikom Usługi dostęp do Serwisu tj. korzystanie z dedykowanej bramki internetowej służącej do wysyłania wiadomości SMS.

Usługa P4 –usługa świadczona przez P4 na rzecz Użytkowników Usługi polegająca na umożliwieniu Użytkownikom Usługi korzystania z pakietów SMS w ramach każdego wariantu Usługi.

Użytkownik Usługi – Abonent Play korzystający z Usługi.

Wysyłka pojedyncza i grupowa – wysłanie treści wiadomości SMS lub pojedynczej lub masowej poprzez zakładkę w Serwisie. Wysyłanie odbywa się poprzez wpisanie nowej treści lub skorzystanie z gotowych szablonów oraz zaznaczeniu na liście Klienta/ów, do którego/ych ma zostać wysłana wiadomość SMS.

Zakładki – dostęp do poszczególnych funkcjonalności odbywa się za pośrednictwem zakładek znajdujących się w Serwisie. Każda z Zakładek spełnia określoną rolę w Serwisie.

§ 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI

Usługa składa się z Usługi Promo SMS świadczonej przez Promo SMS i Usługi P4 świadczonej przez P4

Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Usługa jest przeznaczona dla Abonentów Play korzystających z następujących ofert w sieci Play: Oferty Firma, Biznes Play dla Firm, Nowy Play dla Firm, Oferty Formuła dla Firm, Oferty Unlimited dla Firm, Nowy Play Online dla Firm.
 2. Z Usługi nie mogą skorzystać Abonenci Play posiadający pakiety nielimitowanych SMS-ów/MMS-ów w ramach abonamentu oraz z usług „Pakiet Nielimitowanych SMS-ów do wszystkich sieci” lub „Nielimitowane SMS-y/MMS-y do innych sieci”.
 3. Warunkiem otrzymania przez Abonenta Play dostępu do Usługi jest zawarcie umowy o świadczenie Usługi Promo SMS i umowy o świadczenie Usługi P4. Obie umowy są zawierane za pośrednictwem P4, w momencie zamówienia Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Usługa dostępna jest w następujących wariantach:
  • „SMSPrzypominacz Mały Biznes” – umożliwia Użytkownikowi Usługi dostęp do podstawowej wersji Usługi Promo SMS oraz zawiera pakiet 250 SMS-ów w ramach Usługi P4;
  • „SMSPrzypominacz Duży Biznes” – umożliwia Użytkownikowi Usługi dostęp do rozszerzonej wersji Usługi Promo SMS oraz zawiera pakiet 500 SMS-ów w ramach Usługi P4;
  • „SMSPrzypominacz Pro” – umożliwia Użytkownikowi Usługi dostęp do rozszerzonej wersji Usługi Promo SMS oraz zawiera pakiet 10000 SMS-ów w ramach Usługi P4.
 5. Szczegółowy opis funkcjonalności poszczególnych wariantów Usługi określony został w §4.
 6. W celu korzystania z Usługi, Użytkownik Usługi musi posiadać aktywne konto Play24 oraz dokonać aktywacji Usługi, w sposób określony w § 3.
 7. Opłata Abonamentowa za korzystanie z Usługi naliczana jest z góry, zgodnie z Okresem Rozliczeniowym i przedstawiana każdorazowo na Rachunku telekomunikacyjnym. W przypadku aktywowania Usługi w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego Opłata Abonamentowa naliczana jest proporcjonalnie do pozostałych dni w danym Okresie Rozliczeniowym.
 8. Wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Usługi w wariancie „SMSPrzypominacz Mały Biznes” wynosi 25,00 zł netto.
 9. Wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Usługi w wariancie „SMSPrzypominacz Duży Biznes” wynosi 59,00 zł netto.
 10. Wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Usługi w wariancie „SMSPrzypominacz Pro” wynosi 799,00 zł netto.
 11. Opłaty Abonamentowe za korzystanie z Usługi przedstawiane są na Rachunku telekomunikacyjnym wystawianym przez P4 jako „SMSPrzypominacz Mały Biznes” lub „SMSPrzypominacz Duży Biznes” lub „SMSPrzypominacz Pro”.
 12. P4 i Promo SMS zapewniają Użytkownikowi Play możliwość bezpłatnego jednorazowego wypróbowania Usługi wyłącznie w wariancie „SMSPrzypominacz Mały Biznes” na zasadzie Try & buy przez okres trwający od dnia aktywacji Usługi do dnia zakończenia pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego następującego po dniu aktywacji. Po upływie tego okresu rozpoczyna się naliczanie Użytkownikowi Usługi Opłaty Abonamentowej w wysokości wskazanej powyżej.
 13. Jeżeli Użytkownik Usługi nie dokona dezaktywacji Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym, przyznany dostęp do Usługi będzie odnawiany pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego i pobierana będzie Opłata Abonamentowa w wysokości wskazanej powyżej odpowiednio dla danego wariantu Usługi.

§ 3

AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA USŁUGI

 1. Aktywacji Usługi dla danego numeru w sieci Play można dokonać w jeden z następujących sposobów:
  • za pośrednictwem strony http://www.24.play.pl po zalogowaniu się na konto danego numeru w sieci Play i przejściu do zakładki Usługi Dodatkowe.
  • za pośrednictwem Serwisu na stronie http://www.smsprzypominacz.play.pl
  • poprzez telefoniczny kontakt z Obsługą Klienta Play pod numerem: *600 lub 790600600.
  • poprzez kontakt z Doradcę Biznesowym Play bądź w Punkcie Sprzedaży sieci P4.
 2. Dezaktywacji Usługi można dokonać w jeden z następujących sposobów:
  • za pośrednictwem strony http://www.24.play.pl po zalogowaniu się na konto danego numeru w sieci Play i przejściu do zakładki Usługi Dodatkowe.
  • za pośrednictwem Serwisu na stronie http://www.smsprzypominacz.play.pl
  • poprzez telefoniczny kontakt z Obsługą Klienta Play pod numerem: *600 lub 790600600poprzez kontakt z Doradcę Biznesowym Play bądź w Punkcie Sprzedaży P4.
 3. Aktywacja Usługi następuje w przeciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia aktywacji.
 4. Dezaktywacja Usługi następuje w przeciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia dezaktywacji.
 5. Aktywacja i dezaktywacja Usługi jest bezpłatna.
 6. W przypadku dezaktywacji Usługi, Opłata Abonamentowa za Usługę naliczana jest za cały Okres Rozliczeniowy, w którym nastąpiła dezaktywacja Usługi.
 7. Po dezaktywacji Usługi, Użytkownik Usługi traci dostęp do Serwisu w terminie 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia dezaktywacji, a dodany pakiet SMS-ów w ramach poszczególnych wariantów Usługi pozostaje dostępny do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym nastąpiła dezaktywacja.
 8. P4 i Promo SMS jest uprawnione do dezaktywacji Usługi w przypadku opóźnienia Użytkownika Usługi w płatności należnych opłat z tytułu korzystania z Usługi o ponad 30 dni.

§4

FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI

 1. Szczegółowy opis funkcjonalności wszystkich wariantów Usługi przedstawia tabela poniżej:
  FUNKCJA: SMSPrzypominacz
  Mały Biznes
  SMSPrzypominacz
  Duży Biznes
  SMSPrzypominacz
  Pro
  Nadpis Użytkownik Usługi ma możliwość zdefiniowania wyłącznie jednego Nadpisu przez cały okres korzystania z Usługi Użytkownik Usługi ma możliwość definiowania nowych Nadpisów przy realizacji każdej wysyłki wiadomości SMS za pośrednictwem Serwisu przez cały okres korzystania z Usługi Użytkownik ma możliwość definiowania nowych Nadpisów przy realizacji każdej wysyłki wiadomości SMS za pośrednictwem Serwisu przez cały okres korzystania z Usługi
  Kreator NIE TAK TAK
  Wysłka grupowa TAK TAK TAK
  Wysyłka pojedyncza TAK TAK TAK
  Import kontaktów NIE TAK TAK
  Tworzenie grupy kontaktów NIE TAK TAK
  Szablony TAK TAK TAK
  Kalendarz TAK TAK TAK
  Lista wiadomości TAK TAK TAK
  Lista klientów TAK TAK TAK
  Raportowanie NIE TAK TAK
  Statystyki NIE TAK TAK
  Wyszukiwarka NIE TAK TAK
 2. Z chwilą aktywacji Usługi Użytkownik Usługi otrzymuje pakiet SMS-ów. Liczba SMS-ów przyznanych w ramach pakietu zależy od wariantu Usługi i przedstawia się następująco:
  FUNKCJA: SMSPrzypominacz
  Mały Biznes
  SMSPrzypominacz
  Duży Biznes
  SMSPrzypominacz
  Pro
  Pakiet SMS-ów 250 500 10000
 3. Użytkownik Usługi może korzystać z pakietu SMS-ów na następujących zasadach:
  • W Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja danego pakietu SMS-ów, pakiet jest przyznawany w wielkości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do zakończenia bieżącego Okresu Rozliczeniowego;
  • W kolejnych Okresach Rozliczeniowych pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 przez cały czas, w którym Usługa jest aktywna, przyznawany jest pełen pakiet SMS-ów;
  • Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym SMS-y z pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe;
  • Po wykorzystaniu w trakcie Okresu Rozliczeniowego całego pakietu SMS-ów istnieje możliwość dalszego korzystania z Usługi, z zastrzeżeniem, że za wysłanie jednego SMS-a będzie pobierana opłata zgodnie z Cennikiem oferty w sieci Play, z której korzysta Użytkownik Usługi lub SMS-y wysłane będą pomniejszały stan dostępnych SMS-ów przyznawanych w ramach innych pakietów, jeśli Użytkownik Usługi takie posiada.
  • SMS-y przyznane w ramach pakietu mogą być wysyłane tylko z Sieci Telekomunikacyjnej P4 do krajowych sieci komórkowych w Polsce;
  • pakiet SMS-ów powiększy stan dostępnych SMS-ów przyznawanych w ramach dodatkowych pakietów, jeśli są one aktywowane.

§5

KORZYSTANIE Z NADPISÓW ALFANUMERYCZNYCH

 1. Użytkownik Usługi ma możliwość korzystania z Nadpisów umożliwiających wyświetlenie tekstu uprzednio zgłoszonego przez Użytkownika Usługi w polu nadawcy wiadomości SMS.
 2. Promo SMS w terminie do 48 godzin roboczych od otrzymania treści Nadpisu dokona wprowadzenia proponowanej treści lub zgłosi zastrzeżenia, co do treści Nadpisu w formie e-mailowej, telefonicznej lub wyświetlenia komunikatu w systemie SMSPrzypominacz.
 3. Nadpis nie może składać się z więcej, niż 11 znaków alfanumerycznych. Nadpis nie może zawierać w swojej treści numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego (z wyjątkiem numeru telefonu w sieci Play, dla którego aktywowana jest Usługa), pojedynczych liczb, znaków specjalnych i przestankowych.
 4. Treść Nadpisu nie może naruszać obowiązującego prawa oraz osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, marek handlowych ani nie będzie zawierać słów uważanych za obraźliwe lub kontrowersyjne.
 5. Przy definicji każdego Nadpisu Użytkownik Usługi oświadcza każdorazowo, że posiada prawo do posługiwania się zgłoszonym Nadpisem, w szczególności jeśli treść Nadpisu to marka handlowa i ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie Nadpisu w wysłanych wiadomościach sms. Formularz oświadczenia dotyczącego posiadanego prawa do marki handlowej znajduje się na stronie internetowej Serwisu, w przypadku wątpliwości co do prawdziwości takiego oświadczenia Promo SMS może odmówić udostępnienia takiego nadpisu.
 6. Podstawowe Nadpisy (o treści: PRZYPOMINAM, INFORMACJA, PROMOCJA, NOWOSC, ZYCZENIA) są dostępne w każdym z trzech wariantów Serwisu. Standardowo wiadomości SMS będą wysyłane z numeru telefonu należącego do Użytkownika Usługi. Natomiast w każdym momencie korzystania z Usługi Użytkownik Usługi ma możliwość wybrania jednego z pięciu podstawowych Nadpisów.

§6

ZASADY WYSYŁANIA WIADOMOŚCI

 1. P4 i Promo SMS nie ponoszą odpowiedzialności w stosunku do osób, do których Użytkownik Usługi kieruje wiadomości SMS.
 2. Użytkownik Usługi przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest w ramach Usługi wysłanie treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, naruszających dobra chronione osób lub podmiotów trzecich, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami oraz treści o charakterze erotycznym.
 3. Zabronione jest podłączanie przez Użytkowników Usługi systemów zewnętrznych do sterowania Usługą (np. ze skryptów automatyzujących).

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. P4 jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, danych osobowych Abonentów Play.
 2. Promo SMS jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy danych osobowych użytkowników Usługi Promo SMS.
 3. Promo SMS powierzył P4, na podstawie art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych osobowych użytkowników Usługi Promo SMS w zakresie niezbędnym do zawierania przez P4 umów o świadczenie Usługi Promo SMS oraz w celu realizacji przez P4 obowiązków wynikających z Regulaminu.
 4. Dane osobowe Użytkowników Usługi są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, w tym naliczania opłat za korzystanie z Usługi, rozpatrywania reklamacji oraz informowania o Usłudze.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia Usługi.
 6. Użytkownik Usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§8

REKLAMACJE

 1. Zapytania, zgłoszenia lub reklamacje mogą być zgłaszane do Obsługi Klienta P4 lub Centrum Obsługi Klienta Promo SMS w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną:
   • na adres e-mail biuro@smsprzypominacz.pl obsługiwany przez Promo SMS;
   • na adres e-mail ok@pomocplay.pl obsługiwany przez P4;
  2. telefonicznie:
   • +48 790600600 (Obsługa Klienta P4),
   • *600 (dostępny tylko z sieci Play – Obsługa Klienta P4),
   • +48 62 720 93 32 (Centrum Obsługi Klienta 504 457 491) – obsługiwany przez Promo SMS
  3. w formie pisma:
   • przesłanego na adres korespondencyjny P4, P4 Sp. z o.o. Skrytka pocztowa 41, 02-671 Warszawa z dopiskiem (Dział Reklamacji);
   • faksem pod numer P4: 22 319 44 11;
   • pisemnie w Punkcie Obsługi Sprzedaży P4.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie Abonenta Play (w tym obligatoryjnie jego imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu komórkowego, dla którego uruchomiona jest Usługa) oraz opis problemu będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty wniesienia (decyduje data doręczenia reklamacji). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Abonent Play zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie Usługi Promo SMS wobec Użytkowników Usługi ponosi Promo SMS.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie Usługi P4 wobec Użytkowników Usługi ponosi P4. Zasady odpowiedzialności P4 z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych określone są w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów.
 3. Wyrażenia pisane z wielkiej litery niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie takie jak określono w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów.
 4. P4 i Promo SMS zastrzegają sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformują Użytkowników Usługi poprzez ogłoszenie na stronie www.smsprzypominacz.pl.